About Medieverkstan Skaraborg (MS)

Medieverkstan Skaraborg (MS) tillkom 2003 för att utveckla konsten inom Skaraborgs tretton kommuner.
Verkstan vill skapa förutsättningar för konstnärligt eller kulturellt arbete med digitala verktyg och att erbjuda digitala redskap som p.g.a. investeringskostnader är svåra att skaffa privat. Medieverkstan vill också förmedla fördjupad kunskap om digitala medier till sina medlemmar och till allmänheten, samt vara en mötesplats för olika kulturella yrkesgrupper.

MS köpte Sveriges första Epson 7800-skrivare, vilken med åren kommit att utkristallisera sig som centrum för vår verksamhet. Vi har dessutom gjort ett stort antal utställningar med digital konst i fokus, ett nationellt seminarium, Digimage och i olika sammanhang representerat det digitala som konstnärligt verktyg.

Vi har fått stöd från flertalet av Skaraborgs kommuner och från Västra Götalandsregionen.

Björn Therkelson, ordförande

Media Workshop Skaraborg (MS) was established in 2003 to develop the arts within Skaraborgs thirteen municipalities.
The workshop tries to improve conditions for artistic or cultural work with digital tools and is set to offer qualified digital tools when they are too costly fort private acquisition. MS also want to convey deeper knowledge of digital media to its members and to the public, as well as being a venue for various cultural professionals.
MS bought Sweden’s first Epson 7800 printer, which over the years has emerged as the center of our activities. We have also made a large number of exhibitions with digital art in focus, a national seminar, Digimage, and in different contexts represented the digital as an artistic tool.
We have received support from the majority of Skaraborgs municipalities and the Region Västra Götaland.

Bjorn Therkelson, Chairman